Palijativna skrb

Palijativna skrb u kući pacijenta i u Jedinici za privremeno stacionarno zbrinjavanje

Palijativna skrb

Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka prva je zdravstvena Ustanova ovog tipa koja je osigurala svu potrebnu zdravstvenu skrb bolesnicima suočenim sa neizlječivom bolešću.
U pružanju usluga palijativne skrbi oslanjamo se na vlastito dugogodišnje iskustvo u radu sa bolesnicima u terminalnoj fazi njihove bolesti, kao i na iskustva stečena kroz suradnju sa eminentnim hrvatskim ali i inozemnim stručnjacima iz područja Palijativne skrbi.
U skladu s tim, sve aktivnosti su usmjerene postizanju optimalne kvalitete života palijativnih bolesnika, uzimajući u obzir njen fizički, psihički, psihosocijalni i duhovni aspekt.

Sve segmente usluge Ustanova osigurava u vlastitom domu korisnika , ali i u našoj Jedinici za privremeno stacionarno zbrinjavanje.