Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija u kući bolesnika predstavlja  tretman nepokretnih ili djelomično pokretnih osoba koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje. Korisnici usluga fizikalne terapije u kući mogu biti osobe svih dobnih skupina.

fizikalna terapija

Privatna fizikalna terapija u kući bolesnika podrazumijeva primjenu fizikalnih i rehabilitacijskih postupaka u bolesnikovoj kući unutar osnovnog programa liječenja ili tijekom nastavka rehabilitacije nakon otpusta iz bolnice ili toplica. Ona uključuje individualnu medicinsku gimnastiku s jednim terapeutom i fizikalne procedure prilagođene stanju i potrebama pacijenta poduku pacijenta i obitelji kao i stručne savjete o prilagodbi životnog prostora.

Najčešće se odnosi na tretman:

 • ortopedskih bolesti
 • neuroloških bolesti
 • bolesti respiratornog sustava
 • bolesti srca i krvnih žila
 • traumatoloških ozljeda
 • sportskih ozljeda

Uključuje sljedeće:

 • fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
 • kineziterapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti)
 • tehnike specifične neurofizioterapije
 • prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • trening kordinacije i ravnoteže
 • vertikalizacija pacijenta i trening hoda
 • primjena ortopedskih pomagala i proteza
 • fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni
 • posturalni položaji)
 • primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije
 • (TENS, elekrostimulacija,…)
 • respiracijski i kardiovaskularni treninzi
 • hidroterapija (terapija vodom)
 • krioterapija (terapija ledom i hladnim oblozima)
 • transferi (premještaji) pacijenata te obuka pacijenata i obitelji oko načina premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline

Usluge se provode prema postupcima preporučenim od strane liječničkog povjerenstva (fizikalna terapija na uputnicu ).
Način na koji možete ostvariti pravo na fizikalna terapija preko hzzo:

1. Na teret HZZO-a

Osiguranici HZZO-a, sukladno Pravilniku HZZO-a, fizikalna terapija preko hzzo mogu ostvariti određene usluge na teret istog, na prijedlog izabranog liječnika, uz suglasnost kontrolora HZZO-a, a na osnovu nalaza i mišljenja liječnika specijaliste. Na usluge fizioterapije u kući osiguranik plaća 15% participacije, koju u potpunosti pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena ustanova Ćorluka je ugovorna Ustanova te pacijenti koji su ostvarili pravo na fizikalnu terapiju u kući nam se mogu javiti.

2. Privatna fizikalna terapija

Pozivom u našu Ustanovu, ugovaranjem usluge po usvojenom cjeniku.