Edukacija medicinskih sestara

Medicinske sestre dužne su stalno obnavljati stečena znanja i usvajati nova.

Svakih 6 godina moraju proći provjeru stručnosti radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad.

Provjera stručnosti se ne provodi za medicinsku sestru koja je u razdoblju od 6 godina stekla 90 bodova, što za jednu godinu iznosi 15 bodova, a licenca se obnavlja nakon isteka 6 godina.

Naglašavamo da godina dana licence nije nužno kalendarska godina koja završava 31. prosinca. Godina dana licence započinje teći datumom koji je ispisan na licenci, a ovisi o vremenu upisa u Registar Hrvatske komore medicinskih sestara.

Ustanova Ćorluka organizira usavršavanje po objavljenom godišnjem planu na stranicama Komore.

Svi upisani na liste nazočnih ostvaruju pravo na upis bodova, a broj bodova ovisi o kategoriji usavršavanja (Pravilnik).

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre

Plan stručnog usavršavanja

Predavanja su otvorenog tipa te pozivamo zainteresirane medicinske sestre da nam se pridruže.

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da nam se najavite na 01/4851-422.